top of page

Управление на строителни проекти

Можем да управляваме строителния Ви проект спрямо зададения срок, цена и изисквания за качество
Нашите строителни мениджъри ще подсигурят цялостната координация, планиране и управление на Вашия проект!

Управлението на строителни проекти комбинира отговорностите на традиционния мениджмънт на проекти с уменията и опита на заетите в строителната индустрия.

Наясно сме с факта, че един строителен проект може да премине през много промени по време на фактическата си реализация и затова сме изградили екип от опитни строителни мениджъри, които притежават обширен кръг от умения и възможности да управляват различни по своята същност екипи и проекти.

Управлението на строителни проекти изисква както познания за модерния мениджмънт, така и много добро разбиране на процесите по проектиране и строителство.

Строителните проекти имат специфични цели, като едно от най-важните условия е точното съблюдаване на времевата рамка по изпълнение и завършване на проекта.

Именно поради тази причина възприемаме работата си като изкуство по управлението и координирането на човешки и материални ресурси по време на живота на всеки проект чрез използването на модерни управленски техники, за да постигнем предварително определените цели за обхват, цена, време и качество.

Каква е ролята на проектния мениджър в управлението на строителството?

 

Основна функция

 

Строителните мениджъри на проекти подсигуряват, че всичко, свързано с проекта, върви съгласно предварителния план. Те управляват проекта до самия му край, съобразявайки зададените срок и бюджет, а техния екип осъществява изпълнението спрямо всички строителни стандарти, планове и спецификации. Други негови функции могат да бъдат задаването на обхват, бюджет и график на работа, избор на подизпълнители и строителна бригада, изготвяне на комуникационна стратегия за разрешаване на конфликти и т.н.

Обобщено, основните му задължения могат да бъдат разделени в следните 7 категории:

  • Планиране на проекта

  • Управление на разходите

  • Съблюдаване на времевата рамка

  • Контрол на качеството

  • Администриране на договорните отношения

  • Осигуряване на безопасност на работа

  • Управление на изпълнението на проекта (ръководене на екипа, задаване на роли и възлагане на отговорности и т.н.). 

 

Сега, след като изяснихме значението на проектния мениджър за успешното завършване на строителния проект, Ви представяме портфолиото на Профинитум с част от проектите ни:

polen productiegebouw 11
bottom of page